Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky CA LUX

Všetky potrebné informácie ohľadom objednávok zájazdov u nás sa riadia slovenskými zákonmi.

Úvod

Cestovná agentúra Eva Čonková – CA LUX  (ďalej len CA) vykonáva autorizovaný predaj zájazdov renomovaných cestovných kancelárií (ďalej len CK), v zmysle Zákona o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr. S týmito CK má uzatvorenú riadnu zmluvu o predaji zájazdov. Pri vyhľadanom zájazde nie je uvedené o ktorú CK sa jedná. CA nevie v momente objednávania zájazdu zákazníkom, či je daný zájazd voľný, alebo obsadený. CK si vyhradzuje právo po objednávke na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom prepisovaní zájazdu do databázy serveru. CA si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov, záväzná pre predávajúceho i kupujúceho je len cena uvedená na platnej cestovnej zmluve.

Objednávka

Objednávka je vyjadrením predbežného záujmu zákazníka o konkrétny zájazd. Možno ju vykonať vyplnením a odoslaním elektronického formulára. Upozorňujeme, že pri ponukách na poslednú chvíľu, tzn. „Last minute" nemusia byť uvedené kompletné informácie, tie Vám spresníme po obdržaní elektronického formulára a následnom preverení daného zájazdu v rezervačnom systéme.

Spracovanie objednávok

Po prijatí nezáväznej objednávky, pokiaľ má objednávka všetky náležitosti vykoná CA rezerváciu objednaného zájazdu. V prípade, že to z nejakého relevantného dôvodu nie je možné - CA okamžite kontaktuje /elektronickou formou/ zákazníka a dohodne ďalší postup. Ak CA nebude ani pri opakovanej snahe úspešná pri kontaktovaní so zákazníkom, bude považovať objednávku za vybavenú. Pri úspešnej rezervácii v CK je zákazníkovi zaslaná cestovná zmluva s potrebnými pokynmi na vyplnenie zmluvy, jej podpis a úhradu zájazdu a to buď e-mailom, alebo poštou, podľa možností zákazníka a to na náklady CA. CA informuje zákazníka do akej doby je potrebné (v prípade jeho záujmu) zaslať podpísanú zmluvu späť do CA. Klient je povinný v prípade záujmu poslať podpísanú cestovnú zmluvu vrátane dokladu o prevedenej platbe výhradne do CA. Termíny pre platbu zálohy, alebo doplatku sú pre zákazníka záväzné a CA nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby. Klient udeľuje svoj súhlas na spracvanie poskytnutých osobných údajov na účely realizácie zájazdu a pre interné potreby  CA LUX. Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na uvedene účely udeľuje klient dobrovoľne na dobu neurčitú.

Platba

Zakúpenie zájazdu prebieha spravidla tak, že zákazník zaplatí 50% zálohy z celkovej ceny zájazdu a 1 mesiac pred odjazdom zaplatí doplatok do plnej ceny. Zájazdy typu last minute a zájazdy objednávané menej, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, hradí klient jednorázovo v plnej výške uvedenej ceny na účet CA, alebo priamo na účet príslušnej CK a to v prípade, kedy môže hroziť oneskorenie s platbou. Zákazník si ako doklad o platbe ponechá výpis z účtu, prípadne doklad o zaplatení vydaný bankou, alebo poštou. Cestovné poistenie nie je zahrnuté v základnej cene zájazdu. Zájazd možno obstarať bez cestovného poistenia, ale aj s cestovným poistením. Záleží na voľbe klienta. Letecké spoločnosti si vyhradzujú právo na zmenu výšky palivového príplatku. CK spravidla hradia tieto navýšenia zo svojich prostriedkov, niektoré však vyžadujú od klientov doplatiť cenový rozdiel pred odletom.

Doklady na cestu

Klient má povinnosť mať zo sebou na cestách mimo Shengenského priestoru platný cestovný pas a v Shengenskom priestore postačuje platný občiansky preukaz / identifikačná karta/. Pri použití cestovného pasu treba dodržať aj nevyhnutnú dobu jeho platnosti po vstupe do krajiny (spravidla sa vyžaduje šesťmesačná platnosť). Ďalej je povinný zaistiť si vízové formality a overiť si či nemá krajina do ktorej sa chystá vycestovať, určité špecifiká ako napríklad : aká je aktuálna bezpečnostná situácia, povinné očkovanie alebo miestne pomery (náboženské zvyky, vyžadovaná forma správania sa, oblečenia, zákaz požívania alkoholických nápojov či už na verejnosti alebo vôbec a podobne).Podrobnejšie informácie nájdete aj na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Potrebné doklady, ako vouchery, letenky a pod. dostane zákazník od CA, alebo príslušnej CK. Pokyny na cestu a letenky CK zasielajú spravidla týždeň pred odjazdom. Letenky môžu byť zákazníkovi dodané až pred odletom na letisku.

Zájazdy na vyžiadanie

Pri niektorých zájazdoch je potrebné vyžiadať zájazd najskôr u partnera CK. V takomto prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu hneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa záloha vždy vracia v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.

Storno podmienky

Klient môže spravidla zájazd stornovať bez poplatku až do chvíle zloženia zálohy alebo podpisu zmluvy. Storno musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom klienta a odoslané na email : info@cestovkalux.sk, poštou na adresu CA LUX. Storno podmienky sa riadia storno podmienkami príslušnej CK, u ktorej bol zájazd rezervovaný a zaplatený. CA si sama žiadne storno poplatky neúčtuje.

Reklamácie zájazdov

CA nezodpovedá za služby CK, bude však nápomocná pri riešení prípadných reklamácií. V prípade že chce klient podať reklamáciu k zájazdu, odporúčame zaslať, písomnú žiadosť o reklamáciu a pripojiť tzv. reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený delegátom CK, fotografie, atď. na adresu : CA LUX , Železničná 1, 984 01 Lučenec.  CA v tejto kooperácií vystupuje ako sprostredkovateľ, čiže bude nasledovať pokyny príslušnej CK, ktorá je povinná sa k nej vyjadriť v zákonom stanovenej lehote.