Ako objednať

Postup pri objednávaní zájazdu.


1. V sekcii vyhľadanie zájazdu si môžete vybrať dovolenku podľa vašich predstáv.
2. Po vyplnení a odoslaní objed.formulára, prezistíme aktuálnu obsadenosť zájazdu, zarezervujeme Vami vybraný zájazd a budeme Vás kontaktovať emailom alebo telefonicky.
3. Následne na to vám bude zaslaná zmluva o zájazde, ktorú je potrebné podpísať a zaslať nám späť a to buď faxom, e-mailom, poštou.
4. Zároveň budete informovaný do akého termínu je potrebné zaslať podpísanú zmluvu /spolu s dokladom o úhrade/ a uhradiť zálohu resp. plnú sumu za zájazd.

Platby a sposôby úhrady za objednané služby.

• Informácie o cene zájazdu, spôsobe platby, termínoch splatnosti sú uvedené v cestovnej zmluve.
• Všeobecne platí, že pri zájazdoch objednávaných viac ako 30 dní pred odchodom, platí zákazník zálohu podľa podmienok CK (obyčajne 50% z celkovej ceny zájazdu) v deň podpísania cestovnej zmluvy a doplatok najneskôr 30 dní pred odchodom.
• U zájazdov objednávaných menej ako 30 dní pred odchodom na zájazd /Zájazdy typu "last minute" a „ultra last minute"/ platí zákazník celkovú cenu jednorázovo v deň podpisu zmluvy.
• Platby možno vykonať bankovým prevodom na účet CA, vložením hotovosti v banke na náš účet, prípadne zaplatiť v hotovosti priamo u nás v agentúre.
• Klient zároveň berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu nemusí v mimoriadnych prípadoch usporiadajúca CK rezerváciu potvrdiť. Vtedy zmluva o obstaraní zájazdu nenadobudne platnosť a klient má nárok vrátenie ním uhradenej sumy, no nemá nárok na náhradu škody.
• Ostatné náležitosti v zmysle všeobecných zmluvných podmienok CK.
• Platba sa považuje za uhradenú v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet CA.

Bankové spojenie: Tatra Banka , č.ú.: 2622036605/1100


• Minimálne 7 dní pred uskutočnením zájazdu vám budú zaslané podrobné pokyny.